Politika kvality, environmentu a BOZP

Vedení společnosti VADON Real s.r.o. vyhlásila tuto:

Politiku kvality

v níž deklaruje záměry a směr působení organizace v oblasti kvality při realizaci stavebních zakázek se zaměřením na trvalé zlepšování všech procesů probíhajících v organizaci s cílem dosažení spokojenosti zákazníků i pracovníků a zvýšení úspěšnosti organizace:

Zaměření na zákazníka – chceme porozumět a uspokojit každý požadavek zákazníka a předvídat jeho budoucí potřeby.
Vedení – vedoucí znají a využívají schopností svých pracovníků a vytvářejí jim prostředí pro jejich zapojení do plnění cílů společnosti.
Zapojení pracovníků – vedeme pracovníky k využívání všech jejich schopností ve prospěch organizace, pro uspokojení z vlastní práce a profesní růst. Trvale vzděláváme pracovníky na všech úrovních řízení. Každý z pracovníků a dalších zainteresovaných stran může dát podnět nebo připomínku a to buď prostřednictvím zástupce pracovníků pro oblast BOZP, nebo zápisem do záznamu o připomínkách.
Procesní přístup – pro zjednodušování a zefektivňování činností ve společnosti využíváme metod procesního řízení.
Systémový přístup k řízení – na základě strategie společnosti vytváříme podmínky pro plánování vzájemně provázaných procesů a jejich cílů až na úroveň pracovníků.
Neustálé zlepšování – zaváděním vyvážených metod pro plánování, vykonávání a kontrolu všech potřebných činností a přijímáním přiměřených opatření realizujeme v praxi princip neustálého zlepšování.
Rozhodování na základě informací – zkvalitňujeme procesy rozhodování správnou volbou metod pro sběr, měření, analýzu a vyhodnocování údajů a informací a zvyšování způsobilosti pracovníků tyto metody aplikovat.
Budování vzájemně výhodných vztahů – posilujeme princip partnerství ve vztazích ke klíčovým zákazníkům a dodavatelům, založený na důvěře, komunikaci a sdílených hodnotách a informacích.

Environmentální politiku

s cílem dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně všech činností, které dovolí minimalizovat negativní vliv našich činností na životní prostředí a která se kladně projeví i v kvalitě námi realizovaných stavebních zakázek. Při budování a rozvíjení v podnikatelském prostředí naší společnosti budeme:

• Předcházet znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů. • Používat šetrné materiály a technologie ohleduplnější k životnímu prostředí. • Významným dlouhodobým cílem minimalizovat výskyt havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí. • Usilovat o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností. • Neustále zvyšovat povědomí všech zaměstnanců v oblasti ŽP.

Politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• Předcházet vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací: o Neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku. o Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti. o Vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. o Používáním technického zařízení pouze ve výborném technickém stavu. • Identifikovaná rizika neustále sledovat a hodnotit jejich závažnost. Opatření ke zmírnění či odstranění rizik pravidelně přezkoumávat. • Neustále zvyšovat povědomí všech zaměstnanců o bezpečnosti vhodným školením.

Vrcholové vedení společnosti VADON Real s.r.o. se zavazuje, že vytvoří nutné zdroje a podmínky pro prosazení a uplatnění výše uvedených politik na všech úrovních řízení a bude příkladem pro naplňování těchto principů.

Čeladná 1.12.2016